Drutex: budowa trwa, a walne zebranie 26 marca

Autor: PG |Data publikacji: 2019-03-18

W marcu opublikowane zostały dwa postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku, które wskazują osoby uprawnione do wykonywania praw korporacyjnych w imieniu firmy i odnoszą się do zawieszenia członków zarządu spółki. Opublikowaliśmy dwie aktualizacje w tej sprawie.  Tymczasem w Bytowie trwają prace budowlane nowych hal produkcyjnych (na zdjęciu)

Zobacz aktualizacje tematu:

18 marca – Oświadczenie spółki Drutex o postanowieniu Sądu Okręgowego w Gdańsku z 14 marca.

7 marca – Oświadczenie spółki Drutex o postanowieniu Sądu Okręgowego w Gdańsku

5 marca – Wywiad z Leszkiem Gierszewskim

1 marca – Oświadczenie spółki Drutex SA

27 lutego – Sprzeciw Grażyny Gierszewskiej, żony Prezesa

25 lutego – List Prezesa do partnerów handlowych

18 lutego godz. 21:00 – Oświadczenie żony prezesa Gierszewskiego

18 lutego godz. 15:23 – Oficjalny komentarz firmy Drutex

18 lutego, godz. 13:50 – Pierwsza informacja o konflikcie

Naszą ocenę sytuacji z dnia 25 lutego znajdziesz TUTAJ.

AKTUALIZACJA z 18 marca 2019 r., godz. 14:45

Oświadczenie firmy Drutex:

W postanowieniu z dnia 14 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił wniosek Grażyny Gierszewskiej kwestionującego zawieszenie Karoliny Dobranowskiej w czynnościach Wiceprezesa Zarządu DRUTEX S.A. oraz Bogdana Gierszewskiego w czynnościach Członka Zarządu DRUTEX S.A.. Dodatkowo oddalony został wniosek kwestionujący umocowanie Pana Leszka Gierszewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu DRUTEX S.A.

Sytuacja w zarządzie Spółki jest więc jasna i Leszek Gierszewski jako Prezes Zarządu i główny akcjonariusz DRUTEX S.A. wyznacza strategię i kierunek działania firmy.

Jednocześnie Sąd uwzględnił jedynie 2 z 5 wnioskowanych spraw z powództwa Grażyny Gierszewskiej. Dotyczą one odwołania Grażyny Gierszewskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Obecna Rada Nadzorcza DRUTEX S.A. nie będzie jednak działać do momentu wyboru nowego składu podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DRUTEX S.A. zwołanego na 26 marca 2019 roku, na którym pan Leszek Gierszewski będzie reprezentował 75% akcji i głosów w spółce.

AKTUALIZACJA z 7 marca 2019 r., godz. 9:30

Oświadczenie firmy Drutex:

Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 5 marca 2019 r. Leszek Gierszewski jest jedyną osobą uprawnioną do wykonywania prawa głosu z tytułu posiadania ponad 75% akcji spółki DRUTEX S.A.

Uwzględniając wniosek Leszka Gierszewskiego, Sąd Okręgowy nakazał spółce DRUTEX S.A. traktowanie Prezesa Zarządu jako uprawnionego do samodzielnego wykonywania praw korporacyjnych z tytułu posiadania akcji DRUTEX S.A., a także traktowanie wszelkich oświadczeń Grażyny Gierszewskiej dotyczących wykonywania praw z tych akcji DRUTEX S.A. jako bezskutecznych.

Dodatkowo Sąd Okręgowy w Gdańsku zakazał Grażynie Gierszewskiej wykonywania praw korporacyjnych z akcji DRUTEX S.A. przysługujących wyłącznie Leszkowi Gierszewskiemu, a także zabronił Grażynie Gierszewskiej powoływania się wobec DRUTEX S.A. oraz osób trzecich na fakt pozostawania współuprawnioną do wykonywania jakichkolwiek praw korporacyjnych z ww. akcji. Sąd Okręgowy zagroził również Grażynie Gierszewskiej zapłatą określonej kwoty na rzecz Leszka Gierszewskiego na wypadek naruszenia przez Nią obowiązków określonych w postanowieniu.

W uzasadnieniu Postanowienia Sąd Okręgowy w Gdańsku wskazał, że Leszek Gierszewski udokumentował, że wpis Grażyny Gierszewskiej w księdze akcyjnej DRUTEX S.A. został dokonany m. in. z naruszeniem przepisów KSH. W ocenie Sądu Leszek Gierszewski jest wyłącznym akcjonariuszem uprawnionym do samodzielnego wykonywania praw korporacyjnych z ponad 75% akcji spółki DRUTEX S.A.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku ma rygor natychmiastowej wykonalności.

AKTUALIZACJA z 5 marca 2019 r.

Wywiad z Leszkiem Gierszewskim

AKTUALIZACJA z dnia 1 marca 2019 r.:

Oświadczenie spółki Drutex SA:

W związku z informacjami podanymi przez media, pragniemy wyjaśnić, że złożony przez Grażynę Gierszewską sprzeciw oparty jest na podstawie art. 361 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, czyli dotyczy tzw. zarządu majątkiem wspólnym małżonków.
W związku z tym, wyrażony przez moją żonę Grażynę Gierszewską sprzeciw przede wszystkim nie ma zastosowania w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę DRUTEX S.A. oraz czynności wykonywanych przeze mnie w charakterze Prezesa Zarządu DRUTEX S.A. Opisywany sprzeciw nie wpływa również na podejmowanie przeze mnie czynności związanych m.in. z wykonywaniem praw korporacyjnych z tytułu posiadanych udziałów czy akcji, którymi zgodnie z prawem zarządzam samodzielnie (art. 36 § 3 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy).
W konsekwencji, sprzeciw ten nie oddziałuje w sferze prawnej na skuteczność podejmowanych przeze mnie w imieniu DRUTEX S.A. decyzji finansowych, w szczególności związanych ze sprzedażą oraz zakupami realizowanymi przez DRUTEX S.A., a także na inne działania odnoszące się do zarządzania majątkiem DRUTEX S.A.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że sytuacja Spółki DRUTEX S.A. jest stabilna, a ostatnie wydarzenia stanowią wyłącznie konflikt wewnątrzrodzinny i nie mają żadnego wpływu na bieżącą działalność operacyjną DRUTEX S.A. W szczególności, wszelkie zamówienia realizowane są przez DRUTEX S.A. w sposób terminowy oraz profesjonalny, jak miało to miejsce dotychczas.
W trosce o przyszłość firmy i zaufanie klientów cały zespół DRUTEX S.A. koncentruje się na normalnej działalności biznesowej i płynnej realizacji zamówień. W świetle ostatnich zdarzeń konieczne były zmiany kadrowe na kluczowych stanowiskach menadżerskich DRUTEX S.A, jednakże nie powodują one zmian w zakresie działalności operacyjnej DRUTEX S.A. oraz współpracy z partnerami handlowymi. DRUTEX S.A. jest spółką silną finansowo z ambitnymi planami rozwojowymi. Nasze aspiracje koncentrują się wokół umacniania pozycji lidera w branży poprzez zwiększanie potencjału oraz zaplecza produkcyjnego. Jako twórca, główny właściciel i Prezes Zarządu DRUTEX S.A. pozostaję osobą wyznaczającą strategię i kierunek działania firmy w następnych latach jej działalności.

W imieniu DRUTEX S.A.
Prezes Zarządu Leszek Gierszewski

AKTUALIZACJA z dnia 27 lutego 2019 r.:

Sprzeciw Grażyny Gierszewskiej, żony prezesa:

(…) Wyrażam sprzeciw wobec następujących czynności faktycznych i prawnych mojego małżonka Leszka Konstantego Gierszewskiego dotyczących zarządu Majątkiem wspólnym, tj.: – samodzielnego, tj. bez mojej zgody, wykonywania jakichkolwiek uprawnień korporacyjnych oraz majątkowych znajdujących się w naszym majątku wspólnym akcji spółki Drutex S.A. z siedzibą w Bytowie, w szczególności samodzielnego wykonywania prawa głosu z akcji, samodzielnego zgłaszania żądania zwołania lub samodzielnego zwoływania walnych zgromadzeń ww. spółki, zbywania, obciążania; – samodzielnego, tj. bez mojej zgody, zaciągania wszelkich zobowiązań oraz dokonywania rozporządzeń, zawierania jakichkolwiek umów zobowiązujących do rozporządzenia, obciążania pod jakimkolwiek tytułem przedmiotów majątkowych, nieruchomości, wierzytelności, rzeczy ruchomych, akcji oraz jakichkolwiek innych praw udziałowych w spółkach należących do majątku wspólnego za wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzających do zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny; – samodzielnego, tj. bez mojej zgody, dysponowania pochodzącymi z majątku wspólnego środkami finansowymi w kwocie przewyższającej 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych miesięcznie, znajdującymi się na rachunkach bankowych w kraju i za granicą. Dokonanie którychkolwiek z czynności wymienionych powyżej uzależnione jest od wyrażenia przeze mnie uprzedniej zgody na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym pod rygorem bezwzględnej nieważności czynności prawnej (…).

źródło: Dziennik Bałtycki

AKTUALIZACJA z 25 lutego 2019 r.

List prezesa Gierszewskiego do partnerów handlowych:

Nowy etap rozwoju firmy DRUTEX S.A.

DRUTEX S.A. pragnie powiadomić, że po udanej wystawie na targach w Poznaniu firma prezentuje swoją kolekcją najnowszych produktów w Wiedniu na targi Bauen&Energie oraz w Brukseli na wystawie Batibouw. Ponadto jeszcze w tym roku zaprezentujemy się m in. w Holandii, Włoszech i Francji.

Jednocześnie wraz ze stale rosnącą sprzedażą, przychodami na poziomie ponad 950 milionów złotych i ponad 100 milionami złotych zysku, każdego dnia produkujemy kilka tysięcy okien, które rozwozimy flotą kilkuset ciężarówek. Wciąż się rozwijamy, stawiając na nowe rozwiązania technologiczne. Od lat jako profesjonalna firma, otrzymujemy prestiżowe nagrody, utrzymując jednocześnie wysoką jakość naszych produktów. A pracowitością i trudem przy Państwa decydującym udziale zdobywamy zaufanie coraz liczniejszych klientów. Dziękujemy, że jesteście z nami!

Dlatego właśnie w trosce o przyszłość firmy, zaufanie klientów i mając na względzie dobro pracowników, pragniemy powiadomić, że DRUTEX S.A. na obecnym etapie dziękuje za dotychczasową współpracę wiceprezes Zarządu Pani Karolinie Dobranowskiej, która została zawieszona w pełnieniu swoich obowiązków i radcy prawnemu Panu Rafałowi Dobranowskiemu, oraz dyrektorowi generalnemu Panu Bogdanowi Gierszewskiemu, a także dyrektorowi ds. handlowych Panu Rafałowi Gierszewskiemu, życząc im sukcesów i powodzenia w realizacji przyszłych wyzwań biznesowych. Obowiązki wspomnianych osób zostały powierzone właściwym osobom, które w najbliższym czasie będą indywidualnie kontaktować się Państwem celem kontynuowania i dalszego rozwijania współpracy.

Osobą wyznaczającą strategię i kierunek działania firmy pozostaje niezmiennie twórca, właściciel i prezes DRUTEX S.A., Leszek Gierszewski. Dzięki konsekwencji działania, ogromnym nakładom inwestycyjnym i zaufaniu do ludzi, od zera stworzył firmę, która dziś jest marką globalną, synonimem rzetelności i wiarygodności biznesowej.

W związku z powyższym, zapewniamy, że zaistniała sytuacja wewnętrzna w firmie nie przekłada się w żaden sposób na bieżącą działalność operacyjną firmy, współpracę handlową i realizację dalszych projektów biznesowych. DRUTEX SA pozostaje spółką stabilną, silną finansowo i z ambitnymi planami rozwoju. Obecnie realizujemy kolejne wielomilionowe inwestycje mające na celu wzrost mocy produkcyjnych i poszerzenie portfolio produktów, a kolejne śmiałe projekty przed nami.

Produkcja, sprzedaż, zamówienia i ich realizacja -postępują jak co dzień wedle najwyższych standardów i zgodnie z planem, w trosce o Państwa, naszych partnerów handlowych i najlepszych ambasadorów marki DRUTEX.

DRUTEX S.A. to już dziś zespół ponad 3 300 oddanych pracowników, którzy wspólnie tworzą sukces firmy, jej wizerunek i konkurencyjność w świecie. Ludzie to nasz największy kapitał. To oni budują fundamenty zdrowego, prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa.

Zaufanie do marki zdobywamy od lat. Już od ponad trzech dekad budujemy swoją pozycję rynkową w kraju i za granicą, a dzięki współpracy z Państwem rozwijamy się dynamicznie, realizując prestiżowe projekty na całym świecie.

Przez ostatnich 35 lat zdobyliśmy renomę jednego z największych producentów branży w Polsce, Europie i na świecie. Zamierzamy codziennie w ten sam sposób, inwestując energię, zasoby ludzkie i wielomilionowe kapitały, pracować na uznanie Państwa, naszych partnerów biznesowych i Klientów.

Prezes DRUTEX S.A.

Leszek Gierszewski

AKTUALIZACJA z 18 lutego 2019 r., godz. 21:00

Oświadczenie żony prezesa Gierszewskiego

W godzinach wieczornych, Grażyna Gierszewska, przewodnicząca Rady Nadzorczej Drutex SA, a prywatnie żona prezesa zarządu, wydała oświadczenie, opublikowane na stronach dziennikbaltycki.pl. Twierdzi w nim, że podstawowym motywem działań jej i jej dzieci, jako akcjonariuszy Spółki było „niedopuszczenie do bezpodstawnego i niekorzystnego dla spółki odwołania z członka zarządu Bogdana Gierszewskiego a także wiceprezes Karoliny Dobranowskiej.” Zaapelowała do pracowników i klientów Spółki o zachowanie spokoju. A oto pełna treść tego oświadczenia:

Oświadczam, że zaprzeczam, aby przez kogokolwiek innego poza samym Leszkiem Gierszewskim, zostały podjęte działania mające na celu „wrogie przejęcie” Drutex Spółki Akcyjnej w Bytowie. Jednocześnie wyjaśniam, że Leszek Gierszewski zapomniał kto jest akcjonariuszem – właścicielem większościowego pakietu akcji Drutex S.A. w Bytowie. Akcje te jako objęte wspólnotą majątkową małżeńską stanowią majątek wspólny małżonków Leszka i Grażyny Gierszewskich, a stosowny zapis odzwierciedlający tę okoliczność na mój wniosek został ujawniony w Księdze Wieczystej Drutex S.A. w Bytowie. Założycielem spółki – wbrew twierdzeniom Leszka Gierszewskiego – byli Grażyna Gierszewska, Leszek Gierszewski oraz nasze dzieci Karolina Dobranowska i Jakub Gierszewski. Podwaliną majątkową przyszłej potęgi Drutex S.A. był majątek odziedziczony przeze mnie po moim ojcu. Aktywny udział w tworzeniu rozwoju Drutex S.A. obok Leszka Gierszewskiego brałam ja oraz nasze dzieci w szczególności wieloletni wiceprezes zarządu Karolina Dobranowska.

Zdziwienie budzi siłowe niedopuszczenie do odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego przez samego Leszka Gierszewskiego z porządkiem obrad ustalonym przez niego, bez którego zgody nie było możliwości zmiany porządku obrad. Podstawowym celem pozostałych akcjonariuszy było niedopuszczenie do bezpodstawnego i niekorzystnego dla spółki odwołania z członka zarządu Bogdana Gierszewskiego a także wiceprezes Karoliny Dobranowskiej.

Leszek Gierszewski doprowadził także do sprzecznego z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej (posiedzenie takie może zwołać wyłącznie przewodnicząca Rady Nadzorczej), na których podjęto nieskuteczną uchwałę o odwołaniu mnie z funkcji przewodniczącej, jednocześnie uniemożliwiając mi udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. O posiedzeniu zostałam poinformowana bezpośrednio przed nim, będąc w Słupsku. Gdy dojechałam do Bytowa, nie wpuszczono mnie na posiedzenie Rady.

W mojej ocenie Leszek Gierszewski, pod wysoce negatywnym wpływem obecnej, rzeczywistej partnerki życiowej, rozpoczął prowadzenie polityki sprzecznej z żywotnym interesem Drutex S.A. jak i najbliższych członków rodziny, polegającej na usuwaniu ze spółki osób należących do rodziny, profesjonalnie i oddanie dbających o dobro i rozwój spółki. Tego typu postępowanie Leszka Gierszewskiego budzi mój stanowczy sprzeciw i spotyka się ze stosowną reakcją prawną. Jednocześnie wyrażając zażenowanie zaistniałą sytuacją, uprzejmie proszę wszystkich klientów, pracowników i współpracowników Drutex S.A. o zachowanie spokoju.

Grażyna Gierszewska, przewodnicząca Rady Nadzorczej

AKTUALIZACJA z 18 lutego 2019 r., godz. 15:23

Oficjalny komentarz firmy Drutex:

W związku z dzisiejszymi wydarzeniami, Drutex S.A. oświadcza, że mogło dojść do próby wrogiego przejęcia spółki. Pod nieobecność Pana Leszka Gierszewskiego – założyciela i głównego akcjonariusza spółki, który od prawie 35 lat buduje od zera firmę Drutex oraz samodzielnie decyduje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących jej rozwoju, podjęto podstępne działania, których celem było usunięcie Pana Prezesa i przejęcie władzy w firmie. Szczególnie bulwersujący jest fakt, iż działania te podjęły osoby z najbliższej rodziny tzn. córka oraz jej mąż (radca prawny). Na skutek wsparcia lojalnych osób z załogi spółki oraz dzięki pomocy profesjonalnych podmiotów, takich jak BIURA RUTKOWSKI – RUTKOWSKI GROUP, udało się zapobiec tragedii i zachować wiarygodność firmy, która jest największym pracodawcą w Bytowie i w regionie. W sprawie zostało również złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Wszelkie dalsze próby podejmowania czynności pseudoprawnych przez przeciwników prezesa Drutexu będą surowo kwestionowane i uznawane za nielegalne.

Informacja z 18 lutego 2019 r.

Jak się dowiedziało Forum Branżowe, próba wrogiego przejęcia firmy Drutex została zgłoszona organom ścigania 17 lutego 2019 r.  – Wczoraj do Komendy Powiatowej Policji w Bytowie wpłynęło zawiadomienie o próbie wrogiego przejęcia spółki. Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej. W tej chwili trwają czynności sprawdzające w tej sprawie, badamy m.in. stan faktyczny – powiedziała Forum Branżowemu Małgorzata Borek z Prokuratury Rejonowej w Bytowie (w tym mieście znajduje się siedziba spółki). Niestety ze względu na prowadzone czynności prokuratura nie zdradza zbyt wielu szczegółów. Udało nam się jednak dowiedzieć, kto złożył zawiadomienie do prokuratury. – Jedyne co mogę powiedzieć, to fakt, że zawiadomienie zgłosił właściciel największej ilości akcji spółki – powiedziała nam prok. Małgorzata Borek.

Jak informuje Głos Pomorza, z ramienia właściciela spółki ochroną siedziby przedsiębiorstwa zajmuje się detektyw Krzysztof Rutkowski, a gazeta powołując się na swoje źródła twierdzi, że za próbą przejęcia firmy Drutex stoją członkowie najbliższej rodziny właściciela. Przypomnijmy, że założycielem oraz prezesem zarządu firmy Drutex jest Leszek Gierszewski.

Drutex z siedzibą w Bytowie to firma założona w 1985 r. Firma początkowo zajmowała się działalnością handlową, nie związaną ze stolarką, a od roku 1993 zaś rozpoczęła produkcję okien. W 2003 r. firma Drutex stała się spółką akcyjną, z prezesem Leszkiem Gierszewskim oraz wiceprezesem Karoliną Dobranowską, córką Leszka. Są oni jednocześnie akcjonariuszami. W składzie zarządu jest jeszcze bratanek prezesa, Bogdan Gierszewski, a przewodniczącą Rady Nadzorczej spółki jest Grażyna Gierszewska – żona Prezesa i matka pani wiceprezes.

Prezes Leszek Gierszewski nie dopuścił do odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 lutego, a następnie zwolnił dyscyplinarnie pozostałych członków zarządu. Żona Prezesa w dniu 27 lutego wysłała do banków w których prowadzone są rachunki spółki oświadczenie o swoim sprzeciwie wobec  dysponowania majątkiem wspólnym małżeństwa Gierszewskich, w tym środkami finansowymi, bez jej zgody. (powyżej całe teksty oświadczeń)

Leszek Gierszewski w albumie wydanym z okazji 30-lecia firmy Drutex tak pisał o prowadzeniu biznesu:

Optymizm i przedsiębiorczość dziedziczy się w genach. Dlatego jestem pewien, że razem zajdziemy jeszcze bardzo daleko, bo siła tkwi w rodzinie. A Drutex był, jest i będzie firmą rodzinną. Czeka nas świetlana przyszłość. Naprawdę głęboko w to wierzę.

Można zatem przypuszczać, że rodzinna próba przejęcia i późniejsze wrogie działania są dużym ciosem w wiarę tego przedsiębiorcy i właściciela firmy. Niestety powstały spór zaczyna mieć bardzo negatywne konsekwencje dla wizerunku przedsiębiorstwa i dla jego działań.  O nowych okolicznościach będziemy informować na bieżąco.

Zobacz również

Zawyżane parametry okien dachowych?

Zawyżane parametry okien dachowych?

Przed kilkoma laty duński Velux zwrócił się do niezależnego od niego instytutu o sprawdzenie właściwości izolacyjności cieplnej okien dachowych dostępnych na rynku europejskim. Wyniki okazały się fatalne dla ich producentów.

Rynek rolet będzie wkrótce wart ponad 92 mld dolarów

Rynek rolet będzie wkrótce wart ponad 92 mld dolarów

Globalna firma badawcza Transparency Market Research przygotowała raport o światowym rynku rolet na lata 2018-2026. Według przewidywań, branżę czekają wzrosty, a najważniejszym rynkiem nadal pozostanie Europa.

DECEUNINCK: dobrze w Europie, gorzej w Turcji

DECEUNINCK: dobrze w Europie, gorzej w Turcji

Deceuninck podsumował miniony rok pod względem handlowym. Wartość przychodów ze sprzedaży to 674,2 mln euro, w porównaniu do 687,2 mln w roku 2017.