Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Red.: IK |Data publikacji: 2021-06-25

Każda umowa zawarta pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą może zostać wypowiedziana przez jedną ze stron. Taki tryb rozwiązania stosunku pracy wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy i jest jednym z kilku sposobów rozwiązania umowy o pracę.

Wypowiedzenie umowy może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Ważne, by w dokumencie tym znalazł się powód rozwiązania umowy. Co do terminu natomiast, to w przeciwieństwie do porozumienia stron nie ma tu znaczenia, jaki termin został wskazany czy uzgodniony. Przy wypowiedzeniu obowiązują bowiem ścisłe zasady, których bezwzględnie należy przestrzegać, i które mają związek z rodzajem umowy łączącej obie strony stosunku pracy oraz czasem zatrudnienia u danego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny wynosi: 

  • 3 dni robocze – w przypadku umowy zawartej na okres krótszy niż 2 tygodnie,
  • 1 tydzień – w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż dwa tygodnie,
  • 2 tygodnie – w przypadku umowy zawartej na okres 3 miesięcy.

Pozostałe dwie umowy, a więc umowa na czas nieokreślony oraz umowa na czas określony, od jakiegoś czasu mają ten sam okres wypowiedzenia, który uzależniony jest od czasu trwania stosunku pracy. Jeżeli okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosi:

  • mniej niż 6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie,
  • więcej niż 6 miesięcy, ale mniej niż 3 lata – okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc,
  • co najmniej 3 lata – okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Istotny jest także moment, w którym wypowiedzenie umowy rozpoczyna swój bieg. Nie zawsze jest to kolejny dzień roboczy, dlatego też warto przeanalizować tą kwestię przed wręczeniem pracownikowi wypowiedzenia. Może się bowiem okazać, że stosunek pracy będzie trwał jednak dłużej, niż tego chcemy.

W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w dniach, rozpoczyna się on w dniu roboczym, następującym po dniu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Co istotne, wypowiedzenie liczące 3 dni obejmuje tylko dni robocze. Jeżeli więc w danej firmie sobota jest dniem wolnym od pracy, również ona jest z owego trzydniowego okresu wykluczona, a wypowiedzenie kończy się o jeden dzień później.

W przypadku okresów tygodniowych, wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg w pierwszą niedzielę, następującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Tydzień w tym przypadku to okres trwający równe 7 dni kalendarzowych, a to oznacza, iż okres wypowiedzenia mierzony w tygodniach zawsze kończy się w sobotę.

Najwięcej problemów może przysporzyć miesięczny lub trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Ten bowiem rozpoczyna swój bieg zawsze pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Nawet, jeżeli wręczymy pracownikowi wypowiedzenie 2 dnia miesiąca, to i tak jego bieg rozpocznie się od kolejnego miesiąca kalendarzowego, pierwszego dnia, a skończy w ostatnim dniu miesiąca.

1