Które ubezpieczenia są kosztem firmy?

Red.: IK |Data publikacji: 2021-08-31

Przedsiębiorcy, prowadząc działalność gospodarczą, często decydują się na zawarcie różnego rodzaju ubezpieczeń. Generalnie ich celem jest zabezpieczenie firmy, chociaż często jest to cel bardzo pośredni. Przykładem jest indywidualne ubezpieczenie na życie z gwarancją miesięcznej wypłaty stałej kwoty w razie niezdolności do pracy.

Czy prywatne ubezpieczenie jest zabezpieczeniem firmy?

Chociaż osoby prowadzące jednoosobową działalność tłumaczą, iż ubezpieczenie to ma zagwarantować firmie przetrwanie w sytuacji, kiedy z przyczyn losowych (choroba lub wypadek) nie są one w stanie pracować przez pewien czas, to sądy są w tym przypadku odmiennego zdania. Otóż argument, iż miesięczna wypłata ma służyć zabezpieczeniu firmy, nie jest wystarczająco przekonujący. Tym bardziej że z umowy ubezpieczenia nie wynika wcale, że otrzymana przez przedsiębiorcę kwota będzie przeznaczona na cele firmowe. A zatem takie ubezpieczenie jest świadczeniem typowo prywatnym, zabezpieczającym jedynie osobę ubezpieczoną, a jego zakres i składka nie są związane z prowadzeniem działalności firmy, lecz wynikają z indywidualnych potrzeb osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie OC firmy lub członków zarządu

Jeżeli natomiast przedsiębiorca zdecyduje się na wykupienie ubezpieczenia OC firmy, to takie ubezpieczenie będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu. Jest to bowiem zabezpieczenie klientów firmy przed ryzykiem związanym z działalnością gospodarczą. Dotyczy to również zalania sąsiadów, zniszczeń podczas pożaru itd. Polisę taką można zgodnie z potrzebami rozszerzyć o dodatkowe klauzule, jednak istota ochrony pozostaje ta sama.

Co istotne, OC członków zarządu spółki nie jest kosztem podatkowym, ale OC osoby prowadzącej działalność gospodarczą taki koszt stanowi. W przypadku zarządu chronieni są bowiem jego członkowie, a nie firma. A zatem tu obowiązuje ta sama zasada jak w przypadku indywidualnego ubezpieczenia na życie – zdaniem sądów i urzędów ubezpieczenia te nie są związane z zabezpieczeniem i uzyskaniem przychodu, a tym samym nie mogą być zaliczone do kosztów zmniejszających podstawę opodatkowania. Czyli do kosztów firmy.

OC, NNW i AC osobowego i ciężarowego samochodu firmowego

A jak wygląda kwestia ubezpieczenia samochodu? No cóż, tu też odpowiedź nie jest wcale jednoznaczna. Otóż w tej sytuacji istotny jest fakt, czy dane ubezpieczenie jest ubezpieczeniem obowiązkowym i czy samochód firmowy musi być nim objęty. W przypadku samochodów osobowych takimi ubezpieczeniami są z pewnością OC i NNW. I te właśnie ubezpieczenia stanowią koszty podatkowe. AC natomiast to ubezpieczenie dobrowolne i to, czy składkę na to ubezpieczenie możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, zależy od jego wartości. Jeżeli jest ona mniejsza niż 150 tys., AC zaliczamy do kosztów w całości. Jeżeli natomiast wartość samochodu przekracza wspomnianą kwotę, wówczas składkę na ubezpieczenie AC można ująć w kosztach, ale tylko w wysokości proporcjonalnej do tej kwoty. W przypadku samochodów ciężarowych do kosztów firmy możemy zaliczyć składki zarówno na ubezpieczenie OC, jak i NNW i AC. Tu wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczeń nie ma znaczenia, nie stosuje się również zasady proporcjonalności.

Pakiety medyczne i ubezpieczenia na życie dla pracowników

Kosztami podatkowymi są także pakiety medyczne oraz ubezpieczenia na życie, jakie firmy coraz częściej oferują swoim pracownikom i opłacają w ich imieniu. Pakiety te są bowiem przeznaczone dla pracowników i ich rodzin, dzięki czemu ich absencja w pracy jest dużo niższa. Pakiety medyczne pełnią też rolę swego rodzaju zachęty do pracy w danej firmie i są istotnym czynnikiem motywacyjnym. Podobne znaczenie ma ubezpieczenie na życie pracowników. A to z kolei przekłada się na zadowolenie zatrudnionych osób, gwarantując tym samym zwiększenie ich efektywności. W rezultacie firma może liczyć na większe zyski.

1