Zmiana pensji minimalnej od 1 lipca 2024

Autor: |Data publikacji:

Minimalne wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893) wyniesie  4300 zł brutto miesięcznie dla całego etatu, a stawka godzinowa minimalna dla osoby zatrudnionej na zleceniu lub świadczącej usługi nie może być niższa niż 28,10 zł brutto za godzinę.

płaca minimalna 2024 (1) prawo i kadry

Aby obliczyć kwotę brutto sumujemy wszystkie należne pracownikowi składniki wynagrodzenia.

Należy jednak pamiętać, że do minimalnego wynagrodzenie nie wchodzą:

– dodatek za pracę w godzinach nocnych,

– dodatek stażowy,

– wynagrodzenie za nadgodziny,

– dodatek za pacę w szczególnych warunkach,

– nagrody jubileuszowe.

Dla pracowników zatrudnionych na część etatu minimalne miesięczne wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie tzn. że np. dla ¼ etatu wynosi ono 1075,00 zł.

W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia, zostaną zmienione kwoty niektórych świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

– dodatek za pracę w godzinach nocnych,

– minimalna podstawa zasiłku chorobowego dla 1/1 etatu – 3710,47 zł,

 maksymalna wysokość odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika –  64500 zł,

minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym – 3225,00 zł,

–  minimalne wynagrodzenie pracownika za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy – 4300,00 zł,

– odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania –4300,00,

–  minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających składki na zasadach preferencyjnych – 1290,00 zł.

1