Ulga sponsoringowa

Red.: |Data publikacji:

Ulga sponsoringowa skierowana jest tylko do przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej angażują się w tzw. działalność CSR, czyli działalność społecznie pożyteczną (Corporate Social Responsibility). Nie ma tu znaczenia, czy firma jest prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy spółki, ani w jaki sposób jest opodatkowana (podatek liniowy, skala). Z katalogu podmiotów uprawnionych do zastosowania ulgi zostały wykluczone jedynie firmy, rozliczające się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu.

Ale wróćmy do działalności CSR. Na czym taka działalność polega? Otóż chodzi o wspieranie działalności sportowej, kulturalnej, szkolnictwa wyższego i nauki, przez co przedsiębiorcy angażują się w rozwój lokalnych społeczności.

Owo wspieranie to oczywiście wydatki ponoszone na wymienione powyżej rodzaje działalności. Co istotne, nie są to wszystkie wydatki związane ze sportem czy kulturą.

Sandecja Fakro

Polski Ład wyraźnie określa katalog kosztów, jakie można rozliczyć w ramach ulgi sponsoringowej. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie lex.pl:

1) przez koszty przychodów poniesione na działalność sportową rozumie się koszty poniesione na finansowanie:

  1. a) klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.), na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy,
  2. b) stypendium sportowego (przy czym przez stypendium sportowe rozumie się finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej),
  3. c) imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2171 ze zm.) (art. 26ha ust. 2 i 3 u.p.d.o.f. oraz art. 18ee ust. 2 i 3 u.p.d.o.p.);

2) przez koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uważa się koszty poniesione na finansowanie:

  1. a) instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.),
  2. b) działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne (art. 26ha ust. 4 u.p.d.o.f. oraz art. 18ee ust. 4 u.p.d.o.p.);

3) przez koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę rozumie się koszty poniesione na:

  1. a) stypendia, o których mowa w art. 97 i art. 213 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz w art. 283 ustawy z 3.07.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 ze zm.),
  2. b) finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie,
  3. c) finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów, o ile koszty te są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią,
  4. d) sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk, o ile koszty te są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią,
  5. e) wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.), prowadzonego przez tę uczelnię, o ile koszty te są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią (art. 26ha ust. 5 i 6 u.p.d.o.f. oraz art. 18ee ust. 5 i 6 u.p.d.o.p.).

Windoor sponsor MZPN (1)Tak więc warto zapoznać się z kosztami, jakie możemy odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach wprowadzonej Polskim Ładem ulgi. Tym bardziej, że wymieniony wyżej katalog kosztów jest katalogiem zamkniętym, a to oznacza, iż nie ma możliwości uwzględnienia w rozliczeniu kosztów spoza przytoczonego zbioru.

Jeżeli chodzi natomiast o sam schemat działania ulgi, to jest on dosyć prosty i czytelny. Każdy z wyżej wymienionych wydatków może być bieżąco rozliczany w kosztach – o ile stanowi on koszt uzyskania przychodu. Dodatkowo, przy rozliczeniu rocznym za rok 2022 (i lata kolejne), przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów związanych z działalnością CSR. W ten sposób znacząco zmniejsza on podstawę opodatkowania, a co za tym idzie, kwotę podatku płaconego do Urzędu Skarbowego. Inaczej rzecz ujmując, dzięki uldze sponosringowej część kosztów będzie odliczona w 150 proc.: 100 proc. na bieżąco w kosztach, i 50 proc. w zeznaniu rocznym. Należy przy tym pamiętać, że owe 50 proc. kosztów nie może przekraczać kwoty uzyskanych przez przedsiębiorcę dochodów.

Jak czytamy na stronie podatki.gov.pl, „W przypadku skorzystania z ulgi sponsoringowej odliczeniu będą podlegały koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.”

A zatem, wydatki, jakie chcemy rozliczyć, musimy zgromadzić na specjalnym formularzu. Istotne jest również, iż zawarte w nim koszty nie mogą być objęte żadną inną ulgą czy dofinansowaniem.

Na koniec jeszcze jedna uwaga  – aby dany wydatek mógł być rozliczony w ramach ulgi, nie może on być darowizną na rzecz wybranej instytucji kultury lub sportu. Musi to być świadczenie wzajemne – płacimy, ale mamy z tego jakąś korzyść (np. reklama…). Warto zatem przeanalizować podpisane umowy i odpowiednio je aneksować, tak, by móc skorzystać w przyszłości z omawianej tu ulgi.

1