Szkolenia BHP

Red.: |Data publikacji:

Zgodnie z art.2373 Kodeksu Pracy, Pracodawca nie może dopuścić pracownika do świadczenia pracy, jeśli nie został on przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia bhp prawo i kadry (1)

Za brak szkoleń BHP pracodawcy grożą dotkliwe kary finansowe, nawet  do 30,000 zł.

Jeśli brak odpowiedniego przeszkolenia BHP stanie się bezpośrednia przyczyną wypadku przy pracy, to pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Rodzaje szkoleń BHP

BHP wstępne – jest to obowiązkowy instruktaż dotyczący ogólnej wiedzy z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, który muszą przejść wszyscy nowo zatrudnienie pracownicy, bez względu na termin ostatnich jego szkoleń okresowych.

Szkolenie ogólne musi przeprowadzać osoba z uprawnieniami do szkoleń BHP.

Szkolenie stanowiskowe może przeprowadzać osoba, która posiada aktualne szkolenie BHP dla pracodawców lub osób kierujących pracownikami.

Szkolenie to ma okres ważności ½ roku dla kadry kierowniczej i 1 rok dla pozostałych pracowników.

Przed upływem tych terminów pracodawca ma obowiązek zorganizować szkolenie okresowe.

Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia wstępnego jest Karta Szkolenia Wstępnego BHP, na której widnieją podpisy osób przeprowadzających te instruktaże i pracownika , który brał w nich udział.

BHP okresowe – jest to instruktaż, który ma przypomnieć i utrwalić zdobytą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznać się z ewentualnymi nowościami w zakresie organizacji lub techniki pracy.

Okres ważności tych szkoleń jest zróżnicowany i wynosi:

3 lata – dla osób na stanowiskach fizycznych,

5 lat – dla osób na stanowiskach kierujących pracownikami,

6 lat – dla osób na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Szkolenie okresowe BHP, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne.

Instruktaże okresowe również może przeprowadzać tylko osoba z uprawnieniami do szkoleń BHP.

1