Rozliczenie z nadpłaty rocznej składki zdrowotnej

Autor: |Data publikacji:

Co w przypadku, gdy w rozliczeniu rocznej składki zdrowotnej odnotujemy nadpłatę? Przedstawiamy kilka zasad dotyczących tego rozliczenia.

rozliczenie nadpłata prawo i kadry

Rozliczenia rocznego składki zdrowotnej muszą dokonać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się podatkowo według skali, ryczałtem lub podatkiem liniowym.

Rozliczenie to musi być wykazane w dokumentach DRA za kwiecień składanych do 20-tego maja ( zakładka rozliczenie roczne).

Jeżeli w ramach rozliczenia rocznego okazało się , że przedsiębiorca ma niedopłatę,  to do 20 maja danego roku należy ją uiścić na konto ZUS ( razem z opłata należności ZUS za kwiecień danego roku).

Natomiast jeżeli w rozliczeniu rocznym wystąpiła nadpłata przedsiębiorca ma dwie możliwości:

  • Nie musi robić nic – wtedy przy braku zaległości na koncie płatnika, ZUS dokona rozliczenia tej nadpłaty do końca roku kalendarzowego ( tj. za rok 2023 do końca roku 2024).

Nie można samemu  dokonać potrącenia ze składki opłacanej za maj – takie odliczenie można zastosować dopiero po zaewidencjonowaniu nadpłaty na koncie płatnika przez ZUS.

  • Można wystąpić do ZUS z wnioskiem o wypłatę nadpłaty RZS-R (dostępny w widoku Dokumenty i wiadomości, w sekcji Dokumenty robocze).

Zgodnie z art. 81 ust. 2 m  ustawy zdrowotnej Zwrot kwoty, o której mowa w ust. 2i, następuje na podstawie wniosku przygotowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po złożeniu rozliczenia rocznego przez płatnika składek. Wniosek składany jest wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.

Wniosek, o którym mowa w ust. 2m, może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w bieżącym roku, w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok poprzedni.

Wniosek, o którym mowa w ust. 2m, złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

ZUS nadpłatę składki zdrowotnej oddaje w formie bezgotówkowej na rachunek wskazany we wniosku, najpóźniej do dnia 01.08.2024, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie i braku zaległości na koncie płatnika.

W razie otrzymania nadpłaty składki zdrowotnej należy dokonać korekt księgowych.

Zgodnie z art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Przepisy te odnoszą się tylko do otrzymania przez podatnika zwrotu składek, które odliczane były od dochodu. Przedsiębiorca musi otrzymaną kwotę nadpłaty dodać do dochodu w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym otrzymał ten zwrot.

Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, korektę kosztów dokonuje się bez opóźnienia.

Przy wykazywaniu składki zdrowotnej w  PKPiR, zwrot nadpłaty tej składki  j należy zewidencjonować jako korektę kosztów w kolumnie  „Pozostałe wydatki” PKPiR w momencie jego otrzymania.

1