Nowe programy wsparcia – 1,7 mld zł dla sektora MŚP

Red.: IK |Data publikacji: 2020-05-12

6 maja uruchomiona została kolejna pula środków, przeznaczonych na pomoc firmom w związku z wystąpieniem COVID-19. Tym razem wnioski należy składać do Agencji Rozwoju Przemysłu, która na pomoc dla przedsiębiorców przeznacza 1,7 mld zł.

Programy realizowane przez ARP skierowane są do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). O pomoc mogą ubiegać się te firmy, które:

  • prowadziły działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • za ostatni rok obrotowy osiągnęły przychody o wartości minimum 4 mln zł,
  • na koniec 2019 roku miały dodatni wynik operacyjny powiększony o amortyzację oraz wynik finansowy netto,
  • potrzebują wsparcia w zakresie refinansowania umów leasingowych, wynagrodzeń lub pokrycia deficytu w kapitale obrotowym, w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Co oferuje ARP? Agencja daje do wyboru trzy konkretne programy pomocowe. Są to:

1.      Leasing operacyjny z karencją w spłacie

Jest to program skierowany do firm transportowych. Środki w ramach leasingu operacyjnego mogą być przeznaczone na refinansowanie leasingów, które firmy posiadają w kilku innych spółkach czy towarzystwach leasingowych. Kwota, o jaką można się ubiegać, to maksymalnie 5 mln zł. Okres finansowania, łącznie z karencją (do 12 miesięcy), może trwać do 6 lat. 

Co istotne, nie wszystkie pojazdy mogą być objęte leasingiem oferowanym przez ARP. Warunki, jakie flota samochodowa powinna spełniać, są następujące:

  • wiek pojazdu i/lub naczepy – do 3 lat,
  • pojazd i/lub naczepa powyżej 3,5 t.

Leasing udzielany jest na warunkach preferencyjnych, co oznacza, że opłata wstępna i opłaty manipulacyjne zostały całkowicie zniesione, a oprocentowanie to WIBOR 1M i marża zgodna z siatką cen dla produktu. Natomiast koszty ubezpieczeń (OC, AC i NNW) pokrywane są przez leasingodawcę i wliczane do rat. Zabezpieczeniem leasingu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC (akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika i będący tytułem egzekucyjnym) oraz poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy.

2.      Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń

Ten program skierowany jest do całego sektora MŚP. Celem pożyczki powinno być sfinansowanie kwoty netto wynagrodzeń zatrudnionych w danej firmie pracowników. Co ważne, pożyczka ta może stanowić uzupełnienie innych źródeł finansowania wynagrodzeń, jakie oferuje tarcza antykryzysowa (są to chociażby dofinansowania z urzędu pracy czy zwolnienie z ZUS).

Warunkiem otrzymania pożyczki finansującej wypłatę wynagrodzeń jest wystąpienie deficytu, czyli po prostu braku, płynności bieżącej (jest to stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych). Podstawą jest tu wyciąg bankowy, potwierdzający brak środków na wypłatę wynagrodzeń, oraz krótka analiza, przeprowadzona przez przedsiębiorcę lub przy pomocy wyznaczonego agenta operacyjnego. Środki finansowe mogą być udostępnione pracodawcy lub rozdysponowane od razu na konta pracowników. W przypadku wyboru pierwszej opcji, konieczne będzie udokumentowanie faktu, że otrzymana pomoc została w całości przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń. Pożyczka może być uruchomiona jednorazowo lub w ustalonych transzach.

Tu również agencja proponuje warunki preferencyjne: prowizja przygotowawcza wynosi 0,2%, nie ma żadnej opłaty za rozpatrzenie wniosku, przedterminową spłatę czy też prowizji od niewykorzystanej kwoty pożyczki. Okres finansowania wynosi maksymalnie 2 lata, a karencja w spłacie – do 12 miesięcy. Oprocentowanie to WIBOR 1M plus marża, zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym (narzędzie to znajduje się pod odpowiednim linkiem na stronie https://www.arp-tarcza.pl/).

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest w przypadku kwoty:

  • do 200 tys. zł: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC i poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy;
  • przekraczającej 200 tys. zł: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP, a także zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC i poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

3.      Pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Jest to program przeznaczony na pokrycie kapitału obrotowego przedsiębiorstw, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Kwota pożyczki wynosić może od 0,8 do 5 mln zł, karencja została wydłużona aż do 15 miesięcy, a okres spłaty może wynieść maksymalnie 6 lat. Środki w ramach tego programu mogą być wypłacone jednorazowo lub w transzach.

Jeżeli chodzi o warunki finansowania, to są one identyczne, jak w przypadku pożyczki na pokrycie wynagrodzeń: oprocentowanie wynosi WIBOR 1M i marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym. Prowizja przygotowawcza to 0,2%, nie ma żadnej opłaty za rozpatrzenie wniosku, przedterminową spłatę czy też prowizji od niewykorzystanej kwoty pożyczki.

Zabezpieczeniem jest natomiast hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz tzw. zabezpieczenia uzupełniające, czyli weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC i poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

Wnioski można składać przez internet, za pośrednictwem strony https://www.arp-tarcza.pl/. Konieczne będzie jednak podpisanie dokumentów Profilem Zaufanym.

We wnioskach należy podać dane finansowe za rok 2019 i ew. 2018. Konieczne jest też przesłanie razem z wnioskiem odpowiednich sprawozdań finansowych. W przypadku leasingu wnioskujący musi podać dane dotyczące posiadanych przedmiotów leasingu, a w przypadku pożyczek – podstawowe informacje dotyczące wielkości zatrudnienia, również planowanego. Należy także opisać, w jakim stopniu koronawirus przyczynił się do pogorszenia sytuacji finansowej i dlaczego ubiegamy się akurat o wskazaną kwotę pożyczki i na zaznaczonych warunkach (karencja, okres spłaty).

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Tam też znajdują się szczegółowe instrukcje, dotyczące uzupełnienia wniosków oraz wnioski do uzupełnienia i wysłania w trybie on-line.

1