Dofinansowanie z FGŚP nadal dostępne

Red.: |Data publikacji:

Z dofinansowania z FGŚP warto skorzystać jak najszybciej. Przepisy regulujące ten rodzaj świadczenia przestają bowiem obowiązywać w dniu 30 września bieżącego roku. A dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może być przyznane na okres maksymalnie trzech miesięcy, licząc od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Zatem, by skorzystać z pełnej formy pomocy (na trzy miesiące), należy złożyć wniosek do końca lipca. Czyli zostało już niewiele czasu. Co do zasady, wnioski można składać do 27 września, jednak im później, tym krótszy będzie okres dofinansowania.

Na czym polega to dofinansowanie i jakie warunki należy spełnić, by móc z niego skorzystać?

Otóż jest to forma pomocy, realizowana przez wojewódzkie urzędy pracy, przeznaczona zarówno dla mikroprzedsiębiorstw, jak również dla małych, średnich i dużych firm. By móc skorzystać z tej konkretnej formy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, należy wykazać spadek obrotów, związany oczywiście z wystąpieniem pandemii koronawirusa. Jego skutkiem (spadku obrotów) powinno być wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżenie wymiaru czasu pracy osobom zatrudnionym w danym przedsiębiorstwie.

W pierwszym przypadku, a więc wówczas, gdy w firmie wprowadzono przestój, pracownicy otrzymują wynagrodzenie obniżone o 50 procent, przy czym nie może być ono niższe, niż minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku kalendarzowym. Obecnie jest to kwota 2.600 brutto. W tej sytuacji Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłaci pracodawcy połowę minimalnego wynagrodzenia oraz kwotę równą kwocie składek, należnych od tej części. Czyli około 1.530 zł na jednego pracownika.

Kolejną opcją, w momencie spadku obrotów i trudności finansowych firmy, jest obniżenie wymiaru czasu pracy zatrudnionym osobom. Zgodnie z przepisami, szef może obniżyć pracownikom etat o 20 procent, maksymalnie, ale jednocześnie tylko do połowy etatu. Pojawia się to także ograniczenie ze strony wynagrodzenia, które nie może być niższe (po obniżeniu etatu) niż wynagrodzenie minimalne, obowiązujące w danym roku kalendarzowym. W takiej sytuacji dofinansowanie wynosi 50 procent wynagrodzenia pracownika, ale nie więcej, niż 40 procent przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Chodzi o kwoty obowiązujące na dzień złożenia wniosku. Do tego dochodzą należne od kwoty świadczenia składki, a zatem pracodawca otrzymuje ok. 2.450 zł na jedną zatrudnioną osobę (przy założeniu maksymalnej wielkości dofinansowania).

Obie sytuacje mogą występować w jednej firmie zamiennie, w okresach miesięcznych. Lub łącznie, ale obejmować różne grupy pracownicze. Jednak wówczas, gdy wiemy, ze opisana we wniosku sytuacja ulegnie zmianie, należy składać odrębne wnioski po wprowadzeniu planowanych zmian, w okresach miesięcznych. W tej sytuacji powinno się unikać złożenia jednego wniosku na okres trzech miesięcy kalendarzowych.

Co istotne, nie na każdego pracownika przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie. Nie przysługuje ono bowiem tym osobom, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku otrzymały wynagrodzenie wyższe, niż 300 procent wynagrodzenia przeciętnego z poprzedniego kwartału.

A jakie są warunki otrzymania świadczenia?

Najważniejszym z nich jest oczywiście spadek obrotów. Jego wysokość została dokładnie określona w przepisach tarczy. Dopuszczalne są tu dwie możliwości, czyli:

  • spadek obrotów o nie mniej niż 15 procent, liczony łącznie jako spadek obrotów z dowolnych dwóch miesięcy kalendarzowych z roku bieżącego w stosunku do analogicznego okresu z roku poprzedniego lub
  • spadek obrotów o nie mniej niż 25 procent, liczony jako spadek obrotów z jednego miesiąca w roku bieżącym w porównaniu do obrotów uzyskanych w miesiącu poprzednim.

Ponadto przedsiębiorca nie może zalegać ze składkami wobec ZUS i US, nie mogą też istnieć jakiekolwiek przesłanki do ogłoszenia jego upadłości.

Wnioski można składać drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową praca.gov.pl, do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. Należy załączyć kopię porozumienia z pracownikami w sprawie wprowadzenia przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy, a także listę pracowników, objętych dofinansowaniem.

Co ciekawe, obroty nie muszą dotyczyć miesięcy kalendarzowych. Może to być 30 następujących po sobie dni, a więc na przykład okres od 10 lutego do 10 marca. Ważne jest jednak, by stosowane przez przedsiębiorcę obliczenia co do spadku obrotów były miarodajne, wiarygodne i obiektywne. Metodologia wyliczeń powinna natomiast nawiązywać do rodzaju prowadzonej działalności.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż chociaż pomoc finansowa w ramach tarczy antykryzysowej może być łączona, to w odniesieniu do tych samych tytułów (wsparcie finansowe dotyczące wynagrodzeń tych samych osób) można się o nią ubiegać tylko raz. Dofinansowanie z FGŚP jest przyznawane na okres maksymalnie 3 miesięcy. Można złożyć jeden wniosek na cały okres lub trzy odrębne, każdy na jeden miesiąc. W przypadku wniosków składanych na trzy miesiące, kwota dofinansowania będzie wypłacana w okresach miesięcznych, w jednakowych transzach.

I na koniec jeszcze jedna, dosyć istotna, uwaga. Jeżeli w trakcie okresu objętego dofinansowaniem lub w czasie, w którym firma zobowiązała się do utrzymania stanu zatrudnienia dojdzie do zwolnienia pracownika, wówczas należy zwrócić kwotę otrzymaną na tego pracownika. Podobnie wygląda sytuacja w momencie, gdy pracownik zostanie skierowany do pracy w czasie przestoju. Tu jednak zwrotowi podlega jedynie ta część kwoty, która obejmuje okres pracy danego pracownika. O zaistnieniu zmiany, mającej wpływ na wielkość dofinansowania, należy powiadomić WUP w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia, w których przedsiębiorca uzyskał informację o wystąpieniu tej zmiany.

1