Czy urlop bezpłatny wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego?

Red.: |Data publikacji:

Urlop bezpłatny, czyli przerwa w stosunku pracy. Oznacza to, że w jego trakcie  pracodawca nie płaci składek społecznych. Jest on uregulowany prawnie.

Urlop bezpłatny jest udzielany na wniosek pracownika na mocy  art. 174. § 1 Kodeksu Pracy. Okres tego urlopu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Czy wpływa na długość urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie z art. 1552 § 1 KP za okres urlopu bezpłatnego  trwającego powyżej  30 dni bez przerwy albo łącznie (kilka krótszych) pracodawca ma prawo po powrocie pracownika pomniejszyć proporcjonalnie wymiar urlopu wypoczynkowego.

 Natomiast art. 1552 § 2 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca nie obniży wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który wrócił z urlopu bezpłatnego, ale przed nim wykorzystał urlop wypoczynkowy w należnym mu lub wyższym wymiarze.

Odstępstwa od reguły

Pracodawca może za zgodą wyrażoną na piśmie udzielić pracownikowi  urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami (art. 174 1§ 1 KP).

 Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa powyżej, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

 

 

1