Ile dni urlopu wypoczynkowego ?

Red.: |Data publikacji:

Okres urlopowy w pełni, a przecież nie jedyny w roku. Pomimo różnych propozycji zmian w urlopach wypoczynkowych (poprzez wprowadzenie jednego wymiaru wszystkim pracownikom do zwiększenia wymiaru urlopu), po nowelizacji Kodeksu Pracy od 26 kwietnia 2023r. obowiązują poniższe przepisy:

Urlop jest przywilejem pracowników i jest to prawo niezbywalne

Urlop plażaOsoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nabywają prawo do urlopu wypoczynkowego i nie mogą z niego zrezygnować.

Na pracodawcy spoczywa obowiązek przestrzegania tych przepisów.

Za nieudzielenie urlopu i nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie, Pracodawca podlega karze grzywny.

 

Wymiar urlopu

Zgodnie z art. 154 Kodeksu Pracy wymiar urlopu wynosi:

– 20 dni, jeśli pracownik posiada staż pracy krótszy niż 10 lat,
26 dni, jeśli pracownik posiada staż pracy dłuższy niż 10 lat.

Wymiar urlopu pracownika, który jest zatrudniony na niepełnym etacie, ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.
Niepełny dzień urlopu zaokrągla się zawsze w górę do pełnego dnia.

 

Staż wliczany do urlopu

Do stażu zalicza się również okresy poprzedniego zatrudnienia. Jeżeli pracownik pozostaje w dwóch stosunkach pracy jednocześnie, wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem kolejnego stosunku pracy.

Do stażu urlopu wlicza się także okres szkoły:

– 3 lata po ukończeniu szkoły zasadniczej,
– 4 lub 5 lat po ukończeniu szkoły średniej,
– 6 lat po ukończeniu szkoły policealnej,
– 8 lat po ukończeniu studiów.

 

Urlop niewykorzystany

Niewykorzystany urlop przechodzi na rok następny i musi być wykorzystany do 30 września następnego roku.

1