Czy pracodawca ma obowiązek płacić za kursy pracownika?

Red.: |Data publikacji:

Pracodawca nie ma obowiązku dofinansowanie kursów i szkoleń pracownika  poza obowiązkowymi szkoleniami BHP.

Zgodnie z Kodeksem Pracy (z art. 94 ust. 6) jednym z obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, czyli zdobywania wiedzy i umiejętności lub ich uzupełnianie poprzez szkolenia, kursy lub studia. Kształcenie może się odbywać z inicjatywy albo za zgodą pracodawcy.

W takiej sytuacji pracownik ma określone  w Kodeksie Pracy przywileje:

  • urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni (w przypadku osoby przystępującej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) lub nawet 21 dni (w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego);

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

  • zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Nie musi, ale może

Zgodnie z  art. 103(3) Kodeksu pracy, pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Decyzja jednak należy do pracodawcy.

Jeśli pracodawca postanowi pokryć koszty kształcenia, strony powinny zawrzeć na piśmie umowę, która będzie wskazywała prawa i obowiązki osoby podnoszącej kwalifikacje zawodowe, zwłaszcza w sytuacji, kiedy pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do pozostania w zatrudnieniu po okresie zakończenia kursu. Okres ten nie może przekraczać 36 miesięcy.

Zwrot kosztów szkolenia

Pracownik musi zwrócić koszty szkolenia, jeśli:

  • nie podejmie lub przerwie szkolenie,
  • nie zakończy kursu z wynikiem pozytywnym, jeśli w programie uwzględniono egzamin lub inną formę zaliczenia,
  • wypowie umowę o pracę w trakcie trwania szkolenia lub w trakcie okresu, na który zobowiązał się w umowie szkoleniowej, poza wypowiedzeniem umowy o pracę w wyniku mobbingu,
  • pracodawca rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trakcie trwania szkolenia lub w trakcie okresu, na który zobowiązał się w umowie szkoleniowej,
  • rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 Kodeksu pracy (rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracownika) lub art. 94(3) –  mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach w trakcie trwania szkolenia lub w trakcie okresu, na który zobowiązał się w umowie szkoleniowej.

 

1