Co przyniesie tarcza 3.0?

Red.: IK |Data publikacji: 2020-05-06

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 doczeka się kolejnej nowelizacji. Co przyniesie nowego tym razem?

W zasadzie to niewiele, chociaż pewne istotne zmiany są. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o początkujących przedsiębiorców lub tych, którzy osiągają wysokie przychody, lecz ich dochody są, a raczej były, niskie. Przychód bowiem to kwota, która nie uwzględnia kosztów prowadzenia działalności – prościej mówiąc, jest to zrealizowana sprzedaż.

Dotychczasowe przepisy tarczy antykryzysowej obejmowały osoby prowadzące jednoosobową działalność, lecz z pewnymi ograniczeniami. Przykładowo, możliwość zwolnienia tej grupy podmiotów z opłacania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzależniona była od kwoty uzyskanego przychodu, który nie mógł przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Czyli kwoty 15 681 zł.

Z kolei tarcza 3.0 uprawnia do skorzystania ze zwolnienia ze składek również te firmy, które w pierwszym miesiącu, za jaki składany jest wniosek, przekroczyły wspomnianą kwotę przychodu. Jednocześnie wprowadzono ograniczenie dotyczące dochodu i to nie za ten sam miesiąc, ale za luty 2020 – otóż dochód uzyskany w lutym nie może być wyższy niż 7 tysięcy PLN.

Co istotne, zwolnienie ze składek w opisanej wyżej sytuacji dotyczyć będzie nie trzech, lecz dwóch miesięcy kalendarzowych – kwietnia i maja. Warunkiem jest tu również prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. A zatem przychód, jaki należy brać pod uwagę, to w przypadku ubiegania się o zwolnienie za kwiecień i maj, to przychód osiągnięty w kwietniu. Dochód z kolei zawsze odnosi się do lutego.

Zwolnienie ze składek ma być również przyznane osobom, które niedawno otworzyły działalność i korzystają z warunków preferencyjnych (znanych jako ulga na start lub mały ZUS). Płatnicy ci również będą mieli możliwość skorzystania ze zwolnienia, i tu warunki będą identyczne, jak te opisane wyżej. A zatem otrzymają oni zwolnienie, jeżeli:

  • prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 roku
  • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
  • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód za miesiąc luty 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

W nowej odsłonie tarczy jest również zmiana w odniesieniu do pracowników z zagranicy. Pojawiły się tu dwa konkretne zapisy, a mianowicie wydłużenie okresu obowiązywania zezwoleń na pobyt czasowy oraz możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców, bez konieczności wydania nowego zezwolenia lub wpisu nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Sejm uchwalił ustawę w nocy 30 kwietnia. Głosowało 456 posłów, z czego 233 było za, 212 przeciw a 11 wstrzymało się od głosu. Nad jej projektem pracuje teraz senat. Nie jest to jednak łatwe, gdyż zdaniem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, projekt zawiera masę niepotrzebnych „wrzutek”, które z walką z pandemią nie mają nic wspólnego. Jaka będzie zatem decyzja tej izby? Poinformujemy o tym Państwa niebawem.

Aktualizacja z dnia 16.05.2020 r.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Prezydenta RP, głowa państwa podpisała tarczę antykryzysową 3.0. Została ona opublikowana w dzienniku ustaw z 15 maja br, a obowiązuje od dnia następnego, tj. od 16 maja.

W dokumencie, jaki zamieszczono na ww. stronie, znajdują się informacje dotyczące podpisanej ustawy. Najważniejsze zapisy z punktu widzenia firm to:

  • zmiana warunków przyznawania świadczenia postojowego, zmiany dotyczące zwolnień ze składek, zmiana warunków przyznawania przez starostę ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy oraz wydłużenie określonych ustawowo terminów czy ważności dokumentów,
  • wprowadzenie szczególnej regulacji, dotyczącej osób przechodzących na emeryturę w czerwcu 2020 r.,
  • znowelizowanie przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego.

Treść ustawy znajdziecie TUTAJ.

 

 

1