Kurzarbeit – niemiecki sposób na utrzymanie miejsc pracy w kryzysie

Red.: IK |Data publikacji: 2020-03-27

Kurzarbeit to niemiecki system skróconego czasu pracy. Jego celem jest ochrona firm przed skutkami zdarzeń nadzwyczajnych oraz zapewnienie pracownikom wynagrodzenia i utrzymania miejsc pracy w czasie kryzysu. A takim kryzysem jest bez wątpienia pandemia koronawirusa.

Jak wprowadza się Kurzarbeit?

Decyzję o systemie skróconego czasu pracy podejmuje pracodawca, ale tylko i wyłącznie w porozumieniu z radą zakładową lub pracownikami, których zmiany mają dotyczyć. Przesłanką do jego wprowadzenia jest utrata zamówień i spadek obrotów, w związku z wystąpieniem zdarzeń niezależnych od przedsiębiorcy.

Kurzarbeit obejmować może cały zakład pracy lub jego część. Jest to system przejściowy, wprowadzony na czas określony. Niezbędnych formalności można dopełnić on-line, składając do agencji pracy stosowne oświadczenie i wymagane dokumenty, jak np. lista pracowników objętych skróconym systemem czasu pracy.

Co daje Kurzarbeit?

Pracodawca zyskuje dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne. Pensje pracownicze składają się wówczas z dwóch części – wynagrodzenia podstawowego i tzw. Kurzarbeitgeld, czyli rekompensaty za utracony czas pracy. Do jej ustalenia stosuje się jeden z dwóch wskaźników: 60 proc., jeżeli pracownik nie posiada dzieci, i 67 proc., jeżeli posiada co najmniej jedno dziecko.

Rekompensatę z tytułu utraconego czasu pracy wylicza się, odejmując od ustalonej w umowie pensji netto pracownika kwotę netto, jaką otrzyma on w związku z wprowadzeniem krótszego czasu pracy. Tak powstałą różnicę mnoży się następnie przez 60 lub 67 proc., a wynik to właśnie Kurzarbeitgeld.

Agencja wypłaca pracownikom rekompensatę przez okres maksymalnie 12 miesięcy, jednak, w szczególnych okolicznościach, czas ten może zostać wydłużony. W tym okresie pracodawca jest zobowiązany do utrzymania zadeklarowanego poziomu zatrudnienia.

Kurzarbeit w dobie pandemii

W związku z koronawirusem rząd niemiecki wprowadził w instytucji Kurzarbeit kilka zmian:

  • do objęcia firmy skróconym czasem pracy wystarczy, iż 10 proc.podwładnych utraci 10 proc. swoich dochodów,
  • rekompensatą objęci są również pracownicy tymczasowi,
  • jest ona w całości zwolniona z podatku dochodowego,
  • agencja zwraca pracodawcom 100 proc. składek na ubezpieczenie społeczne.

Stosowny wniosek należy złożyć do agencji pracy do końca marca, przy czym wyjątkowo instytucja Kurzarbeit będzie działała wstecz, obejmując okres już od 1 dnia tego miesiąca.

Więcej informacji na temat sytemu Kurzarbeit znajdą Państwo w kwietniowym wydaniu Forum Branżowego.

1