Montaż okien w standardzie EU: 4. Projektowanie wymiany

Red.: WK |Data publikacji: 2019-07-11

W przypadku wymiany stolarki w istniejącym budynku za dobór produktów oraz projekt montażu odpowiedzialny jest wykonawca. Powinien współpracować ściśle z inwestorem. W szczególnych sytuacjach np. w budynkach wielorodzinnych czy obiektach zabytkowych może być niezbędna konsultacja z administracją bądź konserwatorem zabytków.

Zdjęcie: WK

Firma wykonawcza wówczas ponosi pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne wady. Dlatego zaleca się, aby wszystkie  szczegółowe uzgodnienia z klientem miały formę pisemną. Zakres usługi oraz wynagrodzenie musi określać zawarta umowa. Sposób demontażu i montażu, uwzględniający wymogi prawa budowlanego, możliwości techniczne wykonania oraz oczekiwania inwestora, trzeba opisać jasno, szczegółowo i wyczerpująco. Co ważne, umowa powinna również określać sposób utylizacji wymontowanych elementów.

W starych budynkach rysunki i opisy szczegółów montażowych zazwyczaj nie są dostępne. Firma wykonawcza musi więc ustalić istniejące warunki, co często jest trudne, gdyż dostęp do połączeń starej stolarki z murem bywa ograniczony. Przegląd sytuacji montażowej i jej szczegółowa analiza to niezbędne warunki do opracowania projektu montażu i prawidłowego przeprowadzenia wymiany okien i drzwi.

Zdjęcie: Internorm

Lista kontrolna sytuacji montażowej

Według Wytycznych RAL lista kontrolna do rejestrowania sytuacji montażowej w starych budynkach zawiera 10 punktów. Dotyczą one m. in. budowy ścian, pozycji, wymiarów i konstrukcji stolarki przeznaczonej do wymiany, istniejących parapetów i innych elementów, np. rolet. W celu uzyskania tych informacji często trzeba wykonać odkrywki w obszarze połączeń z murem. Pomocne też może być zdjęcie parapetów zewnętrznych lub otwarcie pokryw skrzynek rolety. W celu sprawdzenia grubości tynku można usunąć niewielkie jego fragmenty. Poza tym niezbędne jest sprawdzenie jego przyczepności do podłoża. Jeśli powierzchnia kruszy się, a materiał odpada, tynk w strefie montażu należy wymienić. Konieczne może być też przeprowadzenie dodatkowych prac wyrównujących ościeża oraz korygujących wymiary otworów.

Uzyskane informacje o stanie murów, konstrukcji i wymiarach starej stolarki oraz o wymiarach otworów stanowią podstawę do sporządzenia projektu wymiany. Pozwalają określić pozycję nowej stolarki w murze, sposobu mocowania elementów oraz izolacji termicznej i uszczelnienia. Należy wziąć pod uwagę, że zmiana położenia w ościeżu może mieć znaczny wpływ na parametry produktu i zaproponować rozwiązanie optymalne pod względem termicznym, ekonomicznym i estetycznym. Niezależnie od sytuacji montaż powinien być zaprojektowany jako szczelny, zgodnie z wymogami Wytycznych RAL. Szczelinę pomiędzy oknem a ścianą należy wypełnić materiałem izolacyjnym (bez przerw). Poza tym wykonać hermetyczne zamknięcie szczeliny po stronie pomieszczenia oraz wodoszczelne, ale paroprzepuszczalne uszczelnienie zewnętrzne.

Zdjęcie: Vito Polska

Listę kontrolną należy uzupełnić o rysunki i szkice projektowe, które muszą być zatwierdzone przez klienta przed rozpoczęciem montażu. Określenie szczegółów produktów oraz instalacji i objaśnienie ich inwestorowi jest jednym z najważniejszych etapów usługi wymiany stolarki. Pozwala to zminimalizować ryzyko nieporozumień, skarg i ewentualnych reklamacji.

Przed przystąpieniem do montażu jeszcze raz trzeba sprawdzić czy usługa może być wykonana zgodnie z przyjętymi zasadami techniki. Jeżeli warunki na to nie pozwalają, wykonawca musi niezwłocznie powiadomić o tym klienta na piśmie. Tak samo powinien postąpić, jeśli w trakcie prac pojawią się trudności, których nie przewidział podczas badania sytuacji montażowej i pomiarów.