Montaż okien w standardzie EU: 3. Projektowanie montażu

Red.: WK |Data publikacji: 2019-07-11

Zgodnie z wytycznymi RAL, odpowiedzialność za zaprojektowanie montażu stolarki spoczywa na projektancie budynku. W praktyce szczegółowe zalecenia montażowe uwzględniane są  głównie w specyfikacjach przetargowych, dotyczących obiektów użyteczności publicznej. Dokumentacje dla domów jednorodzinnych często nie zawierają takich informacji, stąd ich opracowaniem musi zająć się dostawca przy ścisłej współpracy z inwestorem. Projektowanie montażu wraz z innymi usługami powinno być zawarte w treści umowy. Sposób montażu musi być w niej opisany jasno i wyczerpująco, aby wyeliminować potencjalne nieporozumienia, skargi i reklamacje.

Zdjęcie: Illbruck

Połączenie z murem

Szczególną uwagę należy zwrócić na połączenie ram okien i drzwi ze ścianą. W razie gdy konieczna będzie współpraca z innymi firmami wykonującymi prace w tym obszarze, trzeba precyzyjnie zaplanować ich udział w inwestycji oraz opisać zakres własnej usługi. Ponadto należy uwzględnić fakt, że zmiana położenia okna czy drzwi w ościeżu ma istotny wpływ na parametry zamontowanego produktu oraz koszt montażu. Na przykład: okno w ścianie monolitycznej uzyskuje najlepszy współczynnik temperaturowy gdy jest zamontowane jak najbliżej wnętrza. Natomiast w ścianie dwuwarstwowej – w warstwie zewnętrznego ocieplenia. Jednak w tym drugim przypadku inwestor musi wiedzieć, że koszt montażu będzie wyższy.

Lista kontrolna

Do wykonania szczegółowego projektu montażu okien i drzwi zewnętrznych niezbędna jest lista kontrolna, składająca się z kilkunastu punktów. Do najważniejszych z nich należą:

 1. Rysunki, w tym przekroje budynku, graficzne zestawienie stolarki oraz zwymiarowanych detali połączeń z murem.
 2. Informacje dotyczące obiektu, np. konstrukcji ścian oraz przeznaczenia i lokalizacji budynku.
 3. Informacje na temat sytuacji montażowej, np. wysokości montażu od poziomu gruntu, pozycji w murze oraz stanu ościeży.
 4. Opis ewentualnego montażu wyposażenia dodatkowego, jak skrzynka roletowa, siłownik elektryczny czy barierki ochronne.
 5. W przypadku wymiany okien w istniejących budynkach informacja jakie dodatkowe prace należą do inwestora, jakie do wykonawcy (demontaż, usunięcie istniejących okien, wyrównanie ościeży itp.)
 6. Wymagania dotyczące izolacji cieplnej, ochrony przed wilgocią oraz izolacyjności akustycznej.
 7. Opis rodzajów oraz sposobów mocowania – zależny od działających obciążeń, sytuacji montażowej, wielkości elementów.
 8. Określenie jakim materiałem izolacyjnym będą wypełnione szczeliny między ościeżnicą a murem, a także jak zostanie wykonane uszczelnienie od wewnątrz oraz od zewnątrz.
 9. Dobór parapetów, sposobu ich montażu oraz uszczelnienia.
 10. Sposób uszczelnienia progów drzwi zewnętrznych i balkonowych.
 11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego, czy odporności na włamanie.
 12. Logistyka prac na budowie np. opis dróg dojazdowych, parkingów, możliwości rozładunku, miejsc składowania, dostępu do miejsc montażu itp.
Zdjęcie: Lift24

Główne etapy planowania montażu

Wykonawca, planując dostawę i montaż na podstawie projektu budynku, powinien podjąć określone poniżej kroki:

 1.  Zapoznać się z projektem budowlanym, by ustalić parametry stolarki: wymiary, podziały, sposoby otwierania, szerokości ościeżnic. Poza tym poznać dokumentację dotyczącą otworów, budowy ościeży, rodzajów połączeń ze ścianą.
 2. Ustalić możliwości techniczne wykonania projektowanych rozwiązań.
 3. Sprawdzić rzeczywistą sytuację budowlaną i zgodność stanu faktycznego z projektem. W związku z tym złożyć wizytę na budowie i dokonać pomiarów.
 4. Określić szczegóły montażu oraz omówić je z inwestorem.
 5. Przy wymianie okien w istniejących budynkach – zaplanować także demontaż i utylizację starej stolarki.
 6. Zaplanować koordynację prac – planowanie rozmieszczenia ekip monterskich, elementów budowlanych oraz urządzeń pomocniczych (rusztowania itp.).
 7. Ustalić sposób kontroli końcowej i weryfikacji zlecenia, aby zapewnić, że zamontowane produkty będą zdatne do użytku oraz nie będą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników i osób postronnych.