Montaż okien w standardzie EU: 2. Podstawy fizyki budowli

Red.: WK |Data publikacji: 2019-07-11

Dla prawidłowego montażu okien i drzwi zewnętrznych podstawowe znaczenie ma izolacja termiczna, ochrona przed deszczem i wilgocią, izolacja akustyczna oraz ochrona przed skutkami pożaru. Wszystkie te parametry musi wziąć pod uwagę projektant budynku, ale za ich właściwe wdrożenie odpowiedzialny jest wykonawca. Dlatego podstawy fizyki budowli powinni znać także montażyści.

Temperatura powierzchni i izotermy

Izoterma jest linią łączącą punkty o jednakowej temperaturze. W ścianach zwykle izotermy przebiegają prosto, ale załamują się w narożnikach oraz na połączeniach z takimi elementami, jak okna czy drzwi. Silnie zakrzywione izotermy wskazują miejsca o zwiększonych stratach ciepła i ryzyku skraplania się pary wodnej.

Wilgoć i skroplenia

Okna i drzwi narażone są na wilgoć zarówno od zewnątrz, jak i od strony pomieszczenia, gdzie znajduje się wilgotne powietrze wewnętrzne i występują skropliny. Elementy ściany zewnętrznej budynku i jej połączenia z oknem muszą być zaprojektowane i przystosowane tak, aby eliminować te zjawiska.

Mostki cieplne

Mostki cieplne są lokalnie ograniczonymi,słabymi miejscami termicznymi w przegrodzie zewnętrznej budynku. Występują np. przy łączeniu różnych elementów budowlanych lub przy użyciu materiałów budowlanych o różnej przewodności cieplnej. Powodują zwiększony przepływ ciepła oraz niższe temperatury powierzchniowe po stronie pomieszczenia. Izolacja mostków cieplnych jest niezbędna, aby zapobiec powstawaniu kondensacji i pleśni na powierzchniach elementów budynku po stronie pomieszczenia.

Przepuszczalność powietrza

Szczelność powietrzna ma na celu zmniejszenia strat ciepła, zapobieganie przeciągom, a także unikanie kondensacji pary wodnej. Typowymi słabymi punktami są połączenia okien i drzwi zewnętrznych oraz połączenia ze skrzynkami rolet. W związku z tym konieczne jest wykonywanie tych połączeń lub konstrukcji w sposób hermetyczny.

Zapobieganie kondensacji i tworzeniu się pleśni

Wilgotność względna oznacza wilgotność powietrza w stosunku do jego stanu nasycenia. Na przykład powietrze o temperaturze 20°C może zawierać maksymalnie 17,3 g/m sześc. wody w postaci pary wodnej, a przy wilgotności względnej 50% – 8,65 g/m sześc. Kondensacja występuje wtedy, gdy powietrze nie jest już w stanie absorbować wody i jego wilgotność względna przekracza 100%. Temperatura, w której efekt ten występuje nazywana jest temperaturą punktu rosy. Dla przeciętnych warunków, tj. przy 20°C i wilgotności 50%, punkt rosy wynosi 9,3 °C. Aby uniknąć szkód spowodowanych przez wilgoć i pleśń, temperatura na całej wewnętrznej płaszczyźnie przegrody okiennej powinna być wyższa niż 13 °C. Wynika to z przebiegu tzw. krzywej punktu rosy przedstawionej w tabeli poniżej….

Dla spełnienia tego warunku okna najlepiej montować w zewnętrznej warstwie ocieplenia z zakryciem ościeżnicy.

Ochrona przed opadami atmosferycznymi (wodoszczelność)

Zacinający deszcz oznacza równoczesne działanie wody oraz obciążenie wiatrem. Aby ochronić obszar połączenia przed wniknięciem wody deszczowej trzeba użyć materiałów wodoszczelnych i odpornych na działanie nadciśnienia.

Izolacyjność akustyczna

Izolację akustyczną spoin lub systemów uszczelniających można sprawdzić testując je w laboratorium. W praktyce zwykle wystarczy wykonanie połączenia zgodnie z zasadami opisanymi w “Wytycznych RAL”, co pozwala na redukcję hałasu o ponad 40 dB.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Materiały używane do wykonania połączenia muszą spełniać określone wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i reakcji na ogień. Ich odporność ogniowa mieści się co najmniej w klasie B2 zgodnie z DIN 4102 lub klasie E zgodnie z EN 13501-1 czyli są one materiałami normalnie palnymi.