Nowe stawki podatku od nieruchomości

Autor: |Data publikacji:

Od stycznia wszyscy przedsiębiorcy i właściciele domów zapłacą za nieruchomości o 15 procent więcej niż w roku 2023. Ministerstwo finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 rok.

W 2024 rok wejdziemy z najwyższą od lat podwyżką podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości. Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, podatki lokalne wzrosną w ujęciu rocznym o 15 procent. Związane jest to ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu wyniósł 115,0.

Oznacza to, że w 2024 r. podatek od budynków mieszkalnych będzie mógł wynieść maksymalnie 1,15 zł/m² czyli o 15 groszy za metr kwadratowy więcej niż w 2023 r.

Właściciele garaży będą musieli zapłacić 11,17 zł/m² tj. o 1,46 zł/m² więcej niż w 2023 r.

Podatek dla przedsiębiorstw

Większe nominalnie podwyżki dotkną przedsiębiorców. Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie  33,10 zł/m² czyli o 4,32 zł/m² więcej niż obecnie. Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący działalność w budynku o powierzchni 1000 m² w przyszłym roku zapłaci do 33 100 zł, tj.  o 4 320 zł. więcej niż w 2023 r.

Maksymalna stawka podatku uiszczanego za grunty związane z prowadzeniem działalności wyniesie w 2024 r. 1,34 zł/m² wobec 1,16 zł. w 2023 r.

O wysokości podatku od nieruchomości każdorazowo decydować będą poszczególne gminy. Stawki nie muszą być maksymalne, jednak w 2023 r. z maksymalnego wymiaru podatku od nieruchomości skorzystało przeszło 90 procent gmin.

Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje szereg zwolnień i tak z podatku od nieruchomości zwolnione są:

 • budynki gospodarcze lub ich części: służące działalności leśnej, lub rybackiej, położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • grunty i budynki indywidualnie wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków – z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 • grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, które znajdują się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służą bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów związanych z ochroną przyrody,
 • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki, które stanowią infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 • uczelnie i instytuty badawcze (zwolnienie nie dotyczy gruntów, budynków itp. lub ich części zajętych na działalność gospodarczą),
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 • żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania (np. gruntów, budynków itp.), które zajęto na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Warto pamiętać!

Stawki podatku od nieruchomości mają charakter kwotowy, za wyjątkiem stawki od budowli (czyli obiektów, które nie są budynkami), która ma charakter procentowy i wynosi 2 procent wartości tych budowli. (DI)

1