Jak się wylicza składkę wypadkową na kolejny rok?

Red.: |Data publikacji:

Formularz ZUS IWA Jest zbiór danych, służący do wyliczenia wysokości składki wypadkowej na kolejny rok. Należy go złożyć do 31 stycznia bieżącego roku.

Rok wypadkowy trwa od 1 kwietnia do 31 marca. Obowiązek składania ZUS IWA trwa do końca stycznia bieżącego roku.

Kto musi składać ZUS IWA?

  • Firma musi być wpisana na 31 grudnia poprzedniego roku do rejestru REGON.
  • Firma jest płatnikiem składek i na dzień 1 stycznia bieżącego roku i opłaca składkę wypadkową za co najmniej jedną osobę.
  • W poprzednim roku opłacane były składki wypadkowe  za wszystkie 12 miesięcy i średnio co najmniej 10 osób w miesiącu.

Brak obowiązku zapłaty ubezpieczenia wypadkowego za chociaż jeden miesiąc zwalnia z obowiązku składania ZUS IWA.

Jak wyliczyć liczbę osób wykazanych w ZUS  IWA?

Trzeba zsumować wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu w poszczególnych miesiącach i podzielić liczbę przez 12.

Kogo wliczamy do liczby osób?

Wszystkich podlegających w danym miesiącu ubezpieczeniu wypadkowemu, np. zleceniobiorca, który podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, osoba przebywająca na zasiłku chorobowym cały miesiąc, chociaż jej składka wypadkowa jest zerowa.

Do kiedy składamy ZUS IWA?

Obowiązek składania ZUS IWA upływa 31 stycznia bieżącego roku.

1