Co w przypadku śmierci pracownika?

Autor: |Data publikacji:

Zgodnie z art. 631. § 1. z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.

Obraz autorstwa mdjaff na Freepik

 

Pracodawca ma obowiązek wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na formularzu ZUS ZWUA z kodem przyczyny – 500. Wykazuje również pracownika w raporcie RCA z kwotą przychodu, a jeśli nie otrzymał żadnego, to z kwotą zerową.

Wypłata świadczeń po zmarłym

 Odrębne regulacje dotyczą wypłat należności po zmarłym pracowniku. Zgodnie z Art. 631. § 2. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

 Należne wynagrodzenie, ekwiwalent urlopowy, należne premie, nagrody itp.

Są wypłacane osobom uprawnionym jw., ale ponieważ nie są przychodem ze stosunku pracy, nie podlegają składkom ZUS. Podlegają natomiast opodatkowaniu jako przychód z praw majątkowych, stosując stawkę podstawową podatku. Naliczając zaliczkę na podatek od wynagrodzenia zmarłego pracownika, nie stosujemy pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. Osobom, które otrzymały należne świadczenia, trzeba na koniec roku wystawić PIT-11 i przekazać podatnikowi i do Urzędu Skarbowego.

Odprawa pośmiertna

 Zgodnie z Art. 93. § 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Wypłacane jest również tylko osobom uprawnionym jak wyżej. Jeśli uprawniona jest tylko jedna osoba, odprawa należy się w ½ wysokości, jeśli nie ma żadnej osoby uprawnionej, pracodawca nie musi jej wypłacać. Prawo do odprawy pośmiertnej nie jest uzależnione od przyczyny śmierci ani od stażu pracy.

Wysokość odprawy jest zależna od stażu pracy w danej firmie:

  • – jednomiesięczne wynagrodzenie, jeśli był zatrudniony do 10 lat,
  • – dwumiesięczne wynagrodzenie, jeśli był zatrudniony powyżej 10 lat,
  • – trzymiesięczne wynagrodzenie, jeśli był zatrudniony powyżej 15 lat.

Odprawy pośmiertne są przychodem z praw majątkowych, więc nie podlegają ZUS i są zwolnione z podatku dochodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

1